SON DAKİKA

İşte Yıldırım’ın iç tüzük taslağı: İnternet giriyor, ölüm cezası çıkıyor

“Bakanlar Kurulu, hükümetin çekilmesi, gensoru, güven oylaması” gibi yeni sisteme aykırı ifadeler tüzükten çıkarılacak. Ölüm cezasının çıkarılacağı metne internet de ilk kez girecek. Bakanlar, Meclis Başkanı’nın izniyle Genel Kurul’a katılabilecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, anayasaya uyum amaçlı teknik iç tüzük değişikliği konusunda uzlaşan partilere sunmak üzere hazırlattığı teklif taslağına göre, ölüm cezası iç tüzük metninden çıkacak ve “internet” ilk kez metne girecek.

Meclis Başkanlığı teklif taslağını dün akşam saatlerinde parti gruplarına iletti. Partilerin üzerinde tam mutabakat sağladığı taslağın beş parti grubunun ortak teklifi olarak TBMM’ye sunulması planlanıyor. Pazar gününe kadar çalışmanın tamamlanması halinde teklif, yasama yılının ilk haftasında anayasa komisyonunda, ikinci haftasında da Genel Kurul’da ele alınacak. Yıldırım’ın hazırlattığı taslak ile mevcut tüzükte yapılması öngörülen ve yeni getirilen belli başlı düzenlemeler şöyle:

– TBMM üye tamsayısı 550 yerine 600 olarak değişecek.

– Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonraki ilk birleşimde ant içecek.

– Meclis’te halen 16 ihtisas komisyonu bulunuyor ve bunların isimleri iç tüzükte sıralanıyor. Taslakta ise komisyonlar için sayı ve isim belirtilmeyip bu konuda yetki Genel Kurul’a bırakılıyor. 

– Parti grupları kendisine düşen kontenjan çerçevesinde seçilmiş bir üyenin yerine komisyonlara başka bir isim bildirebilecek.

Konuşma süreleri

– Komisyon görüşmelerine yürütme temsilcileri katılıp, söz alabilecek. Komisyonda yapılacak konuşmaların süreleri komisyon kararı ile belirlenebilecek. 

– Komisyonlarda kapalı oturumlarda komisyon üyeleri, katılmışlarsa bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları da olabilecek.

– Gündem dışı konuşmalarda dile getirilen eleştirilere hükümetin yanıt vermesi sistemi artık olmayacak.

– TBMM Başkanlığı’na gelen kağıtlar, tatile rastlamadığı takdirde cumartesi ve pazar hariç her gün internette ve elektronik ilan panosunda yayınlanacak.

– Bütçenin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına bakanlar, yürütme adına görüş bildirmek üzere katılacak. Bütçe görüşmelerinin dışında ayrıca savaş, seferberlik, ayaklanma, yaygın şiddet hareketllerinin ortaya çıkması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması gibi durumlarda da bakanlar Meclis Başkanı’nın daveti üzerine veya katılım istemlerinin Meclis Başkanı’nca uygun görülmesi üzerine bilgilendirme için Genel Kurul oturumlarına katılabilecek. Bu durumlarda yürütme temsilcilerine 20 dakika, parti gruplarına 10’ar dakika, grubu olmayan vekillerden birine de beş dakikayı geçmemek üzere söz hakkı tanınacak. 

Seçim için 360 oy 

– Anayasa değişikliğine paralel düzenleme çerçevesinde TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun oyu (360) ile seçim kararı alabilecek.

– 7 Mayıs 2004’te yapılan değişiklikle, “ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez” hükmü anayasaya konuldu. Böylece idam cezası kaldırıldı. Ancak o tarihten beri TBMM İç Tüzüğü’nün, “Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile genel veya özel af ilanını içeren kanun tasarı ve teklifleri” başlıklı 92. maddede değişiklik olmadı.  Taslakla bu maddenin “Ölüm cezaları hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarının yerine getirilmesine dair Başbakanlık yazıları, esas komisyon olarak Adalet Komisyonu’na havale edilir” fıkrası madde metinden çıkarılıyor.

Değişiklik önergeleri

– Bir yasama döneminde sonuçlandırılmamış kanun teklifleri ile Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlar hükümsüz sayılacak. Ancak TBMM üyeleri bu teklifleri yenileyebilecek.

–  Yasa tekliflerinin tümü üzerindeki görüşmelerde 20 dakikalık soru cevap uygulaması devam edecek. Ancak madde görüşmelerinde soru cevap işlemi yapılmayacak. 

– Genel Kurul görüşmelerinde yasa tekliflerinin her maddesi için halen anayasaya aykırılık dahil yedi önerge verilebiliyor. Taslağa göre bu sayı ikiye düşecek.

– Taslak, anayasa değişikliğiyle yasa teklif etme yetkisi milletvekillerine tanındığı ve Cumhurbaşkanı’na sadece bütçeyi teklif etme imkanı tanındığı için uluslararası anlaşmaların ne şekilde Meclis’e sunulacağına ilişkin tartışmaya da nokta koyuyor. Buna göre TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağı olan antlaşmalar, Cumhurbaşkanı’nca kanun teklifine dönüştürülmek üzere TBMM Meclisi’ne sunulacak. Başkanlıkça Dışişleri Komisyonu’nda gönderilen antlaşmalar, komisyonca teklife dönüştürülerek Meclis Başkanlığı’na sunulacak. 

Cumhurbaşkanı’na soruşturma

– Görevdeki ya da görevden ayrılmış cumhurbaşkanı hakkında suç işlediği iddiasıyla salt çoğunluğun (301) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Önerge 7 gün sonraki birleşimin gündemine alınacak. Cumhurbaşkanı’nın da konuşacağı bir görüşmeden sonra üye tam sayısının beşte üçünün (360) oyu ile soruşturma açılıp açılmamasına gizli oyla karar verillecek. Soruşturma açılması kabul edilirse, partilerin güçleri oranında üye vereceği 15 kişilik komisyonca soruşturma yapılacak. Komisyon raporunu 2 ay içinde TBMM Başkanlığı’na sunacak. Rapor 20 gün içinde Genel Kurul’da görüşülecek. Cumhurbaşkanı, Genel Kurul’da süresiz savunma hakkı kullanacak. Cumhurbaşkanı isterse savunmasını yazılı olarak da gönderebilecek. Görüşmelerin ardından gizli oylamada üye tam sayısının üte ikisinin oyu (400) ile Yüce Divan’a sevk karara alınabilecek. 

– Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanan vekillerin üyeliği sona erecek. Bakanlar artık TBMM Başkanlığı’na mal bildirimi vermeyecek, mal bildirimlerini Cumhurbaşkanlığı’na yapacak.