SON DAKİKA

BEKÇİLER GÖREVLERİNE BAŞLADI

9 BEKÇİ KULU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLERİNE BAŞLADI

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu gereğince KULU’da, çarşı ve mahallelerde görev yapacak 9 Bekçi görevlerine başladı.

Emniyet Genel müdürlüğü tarafından İşbaşı yaptırılan Bekçilerin görevleri, Polis memurları ile aynı yetkilere sahip olarak; önleyici tedbirler, yakalama, trafiğe mani hallerde ve diğer polis yetkilerine sahip olarak, her türlü koruma,gözetme, halkın karşılaşabileceği her türlü tehlike ve yardımlarıda kapsıyor.

772 sayılı çarşı ve mahalle bekçileri kanunu tam metnini sizlerle paylaşıyoruz

Madde 1 – Belediye hudutları içinde çarşı ve mahalle bekçileri teşkilatı kurulur.

Bu teşkilat bekçi adayı ve bekçiden teşekkül eder.

Bu teşkilata ait kadrolar ile gelir ve giderleri il özel idare bütçesine bağlı ek bir bütçe ile tesbit edilir ve her türlü işlemleri usulüne göre bu idarelerce yürütülür.

Madde 2 – Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur.

Emniyet teşkilatı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri, polisin ilçedeki en büyük amiridir. Jandarmanın görev alanında bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının mesleki amiri ise ilçe Jandarma birlik komutanıdır.

Madde 3 – Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır:

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerdeki görevleri:

Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak, Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak, Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almaktır.

Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlayan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

B) Genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden görevleri:

Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yerleri, Kumar oynanan genel ve herkese açık yerleri, Mıntakası dahilinde gizli fuhuş yapanları, Mıntakası dahiline gelen misafir ve yabancıları, Halkın sükun ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, rezalet çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleridir.

Mevzuat ve yetkili makamlarca tayin edilen saatlerden sonra her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak surette açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları, Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıt ve araçlarını ve diğer engelleri, Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerle ilgili önbilgileridir.

En kısa zamanda polis ve Jandarma ve itfaiye teşkilatına haber vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek, Bölgeleri içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmaktır.

Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı veya hadiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek, Vazife saatleri içinde tahdid edilen mıntıkasını fasılsız surette dolaşmaktır.

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri:

Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmektir.

Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek, Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmektir.

Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak, Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmektir.

Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek, Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızalan, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmektir.

Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

Madde 4 – Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.

Madde 5 – Çarşı ve mahalle bekçileri 2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hallerde silah kullanabilir.

Madde 6 – Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır.

Türk vatandaşı olmak, İlkokulu bitirmiş olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engelliliği bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak gerekiyor.

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüzkızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gerekiyor.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet Cezası ile mahkum bulunmamak gerekiyor.

Madde 7 – Bekçiliğe giriş sınavla olur.